OBCHODNÍ PODMÍNKY

business, desk, document

Čl. I

Úvodní ustanovení

1.     Tyto obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti zhotovitelem a objednatele v rámci poskytování překladatelských, korektorských nebo tlumočnických služeb ze strany zhotovitele objednateli.

2.     Vymezení základních pojmů:

a)     zhotovitelem se rozumí Mgr. Sára Dvořáková, IČ: 08997136, se sídlem Praha, Eliášova 24, PSČ 160 00;

b)     objednatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která si u zhotovitele objedná poskytnutí alespoň některé ze služeb nabízených zhotovitelem;

c)     spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která si u zhotovitele objedná poskytnutí alespoň některé ze služeb nabízených zhotovitelem, a to mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;

d)     službami se rozumí překladatelská, korektorská nebo tlumočnická činnost nabízená zhotovitelem, popř. kombinace těchto činností, blíže vymezená v těchto obchodních podmínkách;

e)     poskytnutím služeb se rozumí realizace služeb specifikovaných ve smlouvě a jejich předání objednateli;

f)      obchodními podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky;

g)     smlouvou se rozumí smlouva mezi zhotovitelem a objednatelem týkající se poskytnutí služeb;

h)     webovými stránkami se rozumí stránky prezentující zhotovitele nacházející se na adrese: www.prekladyfrancouzstiny.cz;

i)       normostranou strana textu o 1800 znacích (včetně mezer);

j)       okolnostmi vyšší moci se rozumí mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti znemožňující splnění povinnosti dle smlouvy, které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny (např. živelní pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání, epidemie nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události), včetně nepřízně počasí neumožňující realizaci a poskytnutí služeb.

3.     Bude-li smlouva obsahovat ujednání odlišné od obchodních podmínek, má přednost ujednání obsažené ve smlouvě.

Čl. II

Uzavření smluvního vztahu

1.     Smlouva může být uzavřena na základě objednávky objednatele doručené zhotoviteli. Objednávku může objednatel zaslat některým z následujících způsobů:

a)     písemně poštou na adresu sídla zhotovitele

b)     odesláním e-mailu na e-mailovou adresu zhotovitele: sara@prekladyfrancouzstiny.cz

c)     odesláním elektronického formuláře prostřednictvím webových stránek, bude-li takový formulář na webových stránkách k dispozici

d)     telefonicky na telefonní číslo: +420 773 768 603

2.     Každá objednávka musí obsahovat zejména:

a)     identifikační údaje objednatele (jméno a příjmení, popř. obchodní firmu, datum narození nebo identifikační číslo, fakturační adresu, telefonický a e-mailový kontakt)

b)     popis požadované služby včetně jejích případných specifik (zejména počet normostran překladu, charakter textu – odborný s uvedením oblasti jeho odbornosti, literární, běžný apod.)

c)     účel poskytnutí služby (např. pro marketingové účely, dopis, osobní použití apod.)

d)     termín, do něhož mají být služby poskytnuty

e)     způsob předání služeb (osobně, elektronicky nebo poštou)

3.     Rozhodne-li se zhotovitel objednávku akceptovat, uvede objednateli předpokládanou cenu služeb. Smlouva je uzavřena okamžikem, v němž se zhotovitel i objednatel dohodnou na obsahu objednávky a v němž objednatel zhotoviteli potvrdí výši předpokládané ceny. Objednatel je srozuměn s tím, že cena služeb se může změnit s ohledem na konečnou časovou náročnost spojenou s poskytnutím služeb či s ohledem na konečný počet započatých normostran. Objednatel je dále srozuměn s tím, že předpokládaná cena má platnost 48 hodin od jejího sdělení, ledaže by v rámci této doby došlo k uzavření smlouvy či dohodnou-li si objednatel a zhotovitel jinak.

4.     Objednatel se potvrzením předpokládané ceny služeb zavazuje objednané služby převzít a zaplatit zhotoviteli jejich cenu. Nepřevezme-li objednatel služby ujednaným způsobem, popř. odmítne-li jejich převzetí, nemá to na jeho povinnost zaplatit zhotoviteli cenu služeb žádný vliv.

Čl. III

Některá práva a povinnosti ze smlouvy

1.     Nesdělí-li objednatel případné zvláštní požadavky na služby a zhotovitel nebude schopen tyto požadavky sám dovodit, nenese zhotovitel žádnou odpovědnost za případné nedostatky poskytnutých služeb způsobených neznalostí zvláštních požadavků objednatele.

2.     Zhotovitel je povinen poskytnout služby v dohodnutém termínu a způsobem uvedeným v objednávce, nebude-li později mezi zhotovitelem a objednatelem ujednáno jinak.

3.     Budou-li služby předávány osobně, je objednatel povinen zhotoviteli podepsat potvrzení o převzetí služeb s uvedením hodiny a dne jejich převzetí.

4.     Budou-li služby předávány e-mailem či jiným elektronickým způsobem, je povinnost zhotovitele předat služby splněna okamžikem, v němž bude elektronická zpráva zhotovitelem prokazatelně odeslána.

5.     Budou-li služby předávány poštou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady na tento způsob předání.

6.     Nebude-li možné předat služby dohodnutým způsobem, je zhotovitel oprávněn zvolit náhradní způsob předání, o čemž musí objednatele včas informovat.

7.     Zhotovitel není v prodlení, nebude-li schopen služby poskytnout v dohodnutém termínu pro okolnosti vyšší moci; sjednaný termín pro poskytnutí služeb se o dobu trvání okolností vyšší moci, pro které zhotovitel nemohl služby realizovat, prodlužuje. Nedodrží-li zhotovitel termín poskytnutí služeb z těchto důvodů, nemá objednatel právo od smlouvy odstoupit ani požadovat po zhotoviteli jakékoliv smluvní pokuty, náhrady škody apod.

8.     Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za případné porušení autorských práv, k němuž dojde v důsledku jednání objednatele (např. požadavkem na překlad textu chráněného autorským zákonem).

9.     Zhotovitel bude zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které mu objednatel v souvislosti s objednávkou služeb poskytne a nezpřístupní je třetím osobám; to neplatí, bude-li zpřístupnění nutné za účelem řádného poskytnutí služeb, nebo bude-li povinnost zpřístupnění uložena zhotoviteli zákonem, soudem, orgánem činným v trestním řízen apod. Povinnost mlčenlivosti zhotovitele se nevztahuje na obecně dostupné informace či na informace, o nichž je zřejmé, že povinnosti mlčenlivosti nemusí podléhat.

Čl. IV

Překladatelská činnost

1.     Zhotovitel nabízí překladatelskou činnost z jazyka francouzského do jazyka českého (a naopak).

2.     Předkladatelská činnost je zhotovitelem realizována zejména těmito způsoby:

·       překladem odborných textů (zejména v oblasti obchodní, technické, gastronomické ad.)

·       překladem běžných textů

·       překladem literárních textů

3.     Bude-li text, který je předmětem služeb, obsahovat odborné či zvláštní výrazy, zkratky apod., u kterých objednatel trvá na překladu v souladu s jím používanou terminologií, je objednatel povinen předat zhotoviteli seznam používané terminologie v dané jazykové kombinaci, popř. mu poskytnout jiné pomocné materiály, nebo označit osobu, která je připravena poskytnout zhotoviteli za tím účelem konzultaci. Poruší-li objednatel povinnost uvedenou v předchozí větě, nenese zhotovitel za případné nedostatky poskytnutých služeb žádnou odpovědnost a objednateli nenáleží žádná práva z odpovědnosti za vady.

4.     Zhotovitel je oprávněn konzultovat terminologii odborného textu s třetí osobou.

5.     Objednatel je povinen zhotovitele již v objednávce informovat, že překlad textu vyhotovený zhotovitelem bude podléhat předtiskové jazykové korektuře.

6.     Zhotovitel je povinen předat objednateli text odpovídající službě v jakémkoliv editovatelném formátu. Zhotovitel nenese odpovědnost za grafickou stránku poskytnuté služby.

Čl. V

Tlumočnická činnost

1.     Zhotovitel nabízí tlumočnickou činnost z jazyka francouzského do jazyka českého (a naopak).

2.     Tlumočnická činnost je zhotovitelem realizována zejména těmito způsoby:

·       konsekutivní tlumočení

·       doprovodné tlumočení

3.     Objednatel je povinen předat zhotoviteli s dostatečným předstihem všechny podklady na přípravu (např. prezentace, téma tlumočení, používanou terminologii, předem připravené sepsané proslovy apod.) a poskytnout veškerou součinnost potřebnou k řádnému provedení služeb. Poruší-li objednatel tuto povinnost, nenese zhotovitel za případné nedostatky poskytnutých služeb žádnou odpovědnost.

4.     Objedná-li si objednatel vícedenní tlumočení mimo sídlo zhotovitele, zavazuje se zhotoviteli hradit veškeré náklady s tím spojené (zejména na dopravu do místa tlumočení, stravování, ubytování).

5.     Zhotovitel má právo na dostatečně dlouhé pauzy mezi jednotlivými částmi tlumočení. Objednatel je povinen zhotoviteli tyto pauzy zajistit, včetně pauz na stravování. Poruší-li objednatel tuto povinnost, nenese zhotovitel za případné nedostatky poskytnutých služeb žádnou odpovědnost.

Čl. VI

Platební podmínky

1.     Cena služeb bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené mu zhotovitelem, a to  bezhotovostním převodem na bankovní účet, pod variabilním symbolem a v termínu splatnosti uvedených v dané faktuře. Splatnost faktury bude činit 14 dní od data vystavení, nedohodnou-li se zhotovitel a objednatel v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je oprávněn zaslat fakturu objednateli společně v e-mailu, jímž mu budou služby předány.

2.     Zhotovitel není plátcem DPH. Stane-li zhotovitel v budoucnu plátcem DPH, bude k cenám připočtena DPH ve výši dle aktuálních účinných právních předpisů.

3.     Bude-li předpokládaná cena činit alespoň 5 000,- Kč, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zálohu ve výši 50 % předpokládané ceny služeb. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn vystavit zhotoviteli příslušnou zálohovou fakturu, přičemž splatnost zálohy může činit i méně než 14 dní od data vystavení zálohové faktury.

4.     Zhotovitel si vyhrazuje právo započít s poskytnutím služeb až poté, co bude záloha připsána na bankovní účet uvedený v zálohové faktuře. Nebude-li záloha uhrazena včas, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit a požadovat cenu rozpracovaných služeb, a to bez ohledu na to, zda byly tyto rozpracované služby objednateli předány.

5.     Ocitne-li se objednatel s úhradou ceny služeb v prodlení, je povinen zaplatit zhotoviteli zákonné úroky z prodlení. Při opožděné platbě bude platba započtena nejprve na úroky z prodlení, teprve poté na jistinu dluhu.

6.     Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s poskytnutím služeb, má objednatel právo na slevu z ceny služeb přiměřenou s ohledem na délku prodlení. Přiměřená sleva bude určena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem.

Čl. VII

Odpovědnost za vady

1.     Služby jsou poskytnuty vadně, nejsou-li poskytnuty v odpovídající gramatické nebo významové kvalitě, nebo budou-li poskytnuty v rozporu se smlouvou. Stylistické vady vadami služeb nejsou.

2.     Objednatel je oprávněn uplatnit reklamaci služeb písemně buď na adrese sídla zhotovitele, nebo elektronicky na e-mail: sara@prekladyfrancouzstiny.cz.

3.     Reklamace musí obsahovat zejména:

a)     identifikační údaje objednatele (jméno a příjmení, popř. obchodní firmu, datum narození nebo identifikační číslo, fakturační adresu, telefonický a e-mailový kontakt)

b)     popis vady poskytnutých služeb

c)     jeden konkrétní způsob, jakým si objednatel přeje reklamaci vyřídit (např. oprava vady, přiměřená sleva z ceny poskytnuté služby).

4.     Posoudí-li zhotovitel reklamaci jako oprávněnou, zajistí na vlastní náklady v přiměřené lhůtě opravu vady (např. korekturou překladu).

5.     Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, max. však do 48 hodin poté, co budou služby dodány do e-mailové schránky na objednatelem uvedené e-mailové adrese. Neuplatní-li objednatel svá práva včas (viz přechozí věta), jeho práva z titulu odpovědnosti za vady zanikají.

6.     Za vady prokazatelně způsobené vadami poskytnutých služeb odpovídá zhotovitel maximálně do výše ceny poskytnuté služby; to neplatí, je-li objednatel spotřebitelem.

7.     Uplatní-li objednatel při reklamaci právo na přiměřenou slevu z ceny poskytnutých služeb, určí přiměřenou výši dohoda mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedospějí-li objednatel a zhotovitel k dohodě, bude se výše přiměřené slevy řídit posudkem nezávislého odborníka z řad překladatelů, popř. posudkem soudního znalce. Náklady na posudek nezávislého odborníka nebo soudního znalce uhradí objednatel a zhotovitel společně, každý ve výši 50 % celkových nákladů.

Čl. VIII

Odstoupení od smlouvy

1.     Zhotovitel je oprávněn kromě případu uvedeného v Čl. VI odst. 4. od smlouvy odstoupit v těchto případech:

a)     zjistí-li, že charakter objednaných služeb nebo informace poskytnuté k objednaným službám nebo účel, za nímž objednatel služby objednal, jsou v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem;

b)     zjistí-li, že objednatel utajil podstatné skutečnosti týkající se objednaných služeb a zhotovitel poté dospěje k závěru, že charakter objednaných služeb je v rozporu s jeho osobním přesvědčením.

Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy z těchto důvodů, neodpovídá objednateli za žádnou případně vzniklou škodu či jinou újmu. Zjistí-li zhotovitel existenci těchto důvodů až po započetí poskytování služeb pro objednatele, je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli cenu dosud realizovaných či rozpracovaných služeb, a to bez ohledu na to, zda již byly rozpracované služby objednateli předány..

2.     Zhotovitel má dále právo od smlouvy odstoupit, pokud se po uzavření smlouvy na jeho straně vyskytnou neodstranitelné překážky bránící řádnému poskytnutí služeb.

3.     Objednatel má právo od smlouvy odstoupit, pokud se po uzavření smlouvy na jeho straně vyskytly neodstranitelné překážky bránící řádnému plnění služeb dle smlouvy (za neodstranitelnou překážku se však nepovažuje objednateli předem známá okolnost, v jejímž důsledku objednatel nebude schopen zaplatit objednateli cenu služeb). Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli cenu dosud realizovaných či rozpracovaných služeb, a to bez ohledu na to, zda již byly rozpracované služby objednateli předány.

4.     Odstoupení od smlouvy musí být učiněno vždy písemně, přičemž za písemnou formu je považována i e-mailová komunikace.

Čl. IX

Ustanovení týkající se výlučně objednatelů-spotřebitelů

1.     Objednatel uděluje souhlas, aby byly služby splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení smlouvy (tj. i před uplynutím 14 dní od uzavření smlouvy). Konkrétní termín pro poskytnutí služby stanoví objednatel v objednávce služeb. Objednatel je srozuměn s tím, že z důvodu plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nemá právo od smlouvy dle ust. 1829 občanského zákoníku odstoupit, přestože je smlouva uzavřena distančním způsobem a mimo obchodní prostory zhotovitele. Ostatní důvody pro odstoupení od smlouvy zakotvené těmito obchodními podmínkami tím nejsou dotčeny.  

2.     Dojde-li mezi zhotovitelem a objednatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit dohodou obou smluvních stran, může objednatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, www. adr.coi.cz.

Čl. X

Ochrana osobních údajů

1.     Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobu, se řídí zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením GDPR.

2.     Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel je oprávněn zpracovávat pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy osobní údaje objednatele (jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo).

3.     Objednatel má právo před odesláním objednávky zhotoviteli výslovně stanovit, že souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zhotoviteli, a to jednoznačným „zaškrtnutím“ příslušného políčka, které bude mít objednatel k dispozici. Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

4.     Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen po celou dobu trvání smlouvy bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o změně ve svých osobních údajích.

5.     Zhotovitel nebude osobní údaje objednatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele předávat třetím osobám, ledaže by to bylo nutné k plnění zákonných povinností zhotovitele či k plnění povinností dle smlouvy. 

6.     Osobní údaje budou pro účely realizace smlouvy uchovávány po nezbytnou dobu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.     V případě že by se objednatel domníval, že zhotovitel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat zhotovitele o vysvětlení, nebo o odstranění takto vzniklého stavu.

8.     Objednatel má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů dále právo:

a)     na přístup k osobním údajům (objednatel má právo získat od zhotovitele informace o tom, kdo zpracovává jeho osobní údaje, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a jakým způsobem),

b)     na opravu či doplnění osobních údajů,

c)     na výmaz osobních údajů (požádá-li o to objednatel a jsou-li splněny všechny další podmínky, zejména není-li zhotovitel oprávněn či povinen osobní údaje objednatele zpracovávat),

d)     na omezení zpracování osobních údajů,

e)     na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, zakládá-li se zpracování právě na souhlasu uděleném objednatelem,

f)      na vznesení námitky (objednatel může kdykoliv vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu zhotovitele či třetí osoby),

g)     na přenositelnost osobních údajů (objednatel je oprávněn získat od zhotovitele osobní údaje, které mu poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu),

h)     obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (bude-li objednatel nespokojen se zpracováním osobních údajů zhotovitelem, může podat stížnost buď přímo zhotoviteli, nebo Úřadu pro ochranu osobních údajů).

9.     Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zprostředkovatel povinen tuto informaci předat. Zhotovitel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

1.     Zhotovitel prohlašuje, že má k poskytování služeb řádné podnikatelské oprávnění.

2.     Bude-li mít vztah založený smlouvou mezinárodní prvek, řídí se vztah založený smlouvou českým právním řádem.

3.     Dispozitivní ustanovení občanského zákoníku mají přednost před obchodními zvyklostmi.

4.     Tyto podmínky jsou veřejně přístupné na webových stránkách zhotovitele.

5.     Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 2. 3. 2021.